Pla de Voluntariat

El Pla de Voluntariat es desenvolupa per gestionar un grup creixent de persones involucrades en el projecte que realitzen tasques de manera altruista. Els seus objectius generals inclouen sistematitzar l’acompanyament al voluntari per facilitar l’ajust al marc legal vigent, promoure la cohesió social i la participació, així com acompanyar les persones que ofereixen el seu temps i servei a l’entitat.

El voluntariat s’organitza en diferents espais, com el banc de recursos, el taller tèxtil i el despatx, cadascun amb perfils específics de voluntariat i tasques assignades. Els voluntaris tenen drets i deures, entre els quals s’inclouen rebre formació, respectar la confidencialitat, participar activament i complir amb els compromisos adquirits.

El procés d’incorporació al voluntariat implica una primera reunió per avaluar la pertinència d’iniciar l’acció voluntària, seguida d’una entrevista d’acollida amb el responsable del voluntariat per conèixer l’entitat i establir les condicions del voluntariat. A més, s’ofereixen accions de formació contínua per als voluntaris, amb l’objectiu d’ampliar el seu coneixement de l’entorn i reforçar les seves habilitats en l’acompanyament i l’atenció.

El Pla de Voluntariat busca, a més, promoure una cultura de compromís i solidaritat a la comunitat local, fomentant la participació activa dels voluntaris en activitats que contribueixin al benestar social del barri i els seus habitants. S’enfatitza la importància de la capacitació contínua pels voluntaris, no només en termes d’habilitats pràctiques, sinó també en la comprensió profunda de la realitat social del districte i la capacitat per treballar en xarxa amb altres organitzacions i serveis públics.

La documentació i els procediments detallats per a la incorporació i participació dels voluntaris reflecteixen un enfocament rigorós cap a la gestió del voluntariat, garantint un procés transparent i estructurat que faciliti la integració efectiva de nous membres a l’entitat.

A més, es destaca la diversitat de perfils i rols disponibles pels voluntaris, la qual cosa permet que persones amb diferents habilitats, disponibilitat i experiències puguin trobar una manera significativa de contribuir a la tasca de l’entitat. Això reflecteix un enfocament inclusiu i flexible que reconeix i valora les diverses contribucions que cada individu pot fer al projecte comunitari.

Entrada similar